naspäť
 
Daňové poradenstvo
Spracovanie účtovníctva
Mzdy a personalistika
Ekonomické poradenstvo
Napíšte nám
     
  Podvojné účtovníctvo
   
 • Hlavná kniha – mesačné zápisy všetkých účtovných prípadov
 • Účtovný denník – mesačný chronologický zápis všetkých účtovných
  prípadov na príslušné účty
 • Pokladnice – korunové aj valutové
 • Evidencia DPH – zoznam daňových dokladov a vyhotovenie daňového
  priznania k DPH
 • Saldo konto odberateľov a dodávateľov – prehľad podľa požiadaviek klienta
 • Účtovná závierka – uzavretie hospodárskych operácii
  podľa metodiky MF SR
  Jednoduché účtovníctvo
   
 • Peňažný denník – chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • Pokladničné knihy – korunové aj valutové, chronologické zápisy
 • Evidencia DPH – zoznam daňových dokladov a vyhotovenie daňového
  priznania k DPH
 • Kniha záväzkov a pohľadávok – prehľad podľa požiadaviek klienta
 • Účtovná závierka – uzavretie hospodárskych operácii
  podľa metodiky MF SR
  Evidencia majetku
    Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, krátkodobý majetok, zaradenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov.
  Cestovné príkazy
    Zabezpečíme kontrolu a overenie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov a ich zúčtovanie v správnej výške do príslušného účtovného obdobia.