naspäť
 
Daňové poradenstvo
Spracovanie účtovníctva
Mzdy a personalistika
Ekonomické poradenstvo
Napíšte nám
     
  Optimalizácia daňového zaťaženia spoločnosti
    V spolupráci s klientom na základe plánu nákladov, výnosov a potreby investícií poskytujeme súčinnosť vo výbere optimálneho spôsobu obstarania investičného majetku, výber vhodného spôsobu odpisovania, tvorba rezerv a opravných položiek ako daňového výdavku.
  Vypracovanie daňového priznania k daniam z príjmov
    Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na daňový základ úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky v zmysle zákona o dani z príjmov. Súčasťou vypracovania daňového priznania je overenie správnosti vykazovania údajov účtovnej závierky vo všetkých položkách súvahy, výsledovky a poznámok.
  Vypracovanie daňového priznania k DPH
    Vypracovaniu daňového priznania k DPH prechádza kontrola účtovníctva, ktorá je zameraná na overenie správnosti vystavovania daňových dokladov na výstupe a vykazovanie v správnom zdaňovacom období vrátane vystavených dobropisov a ťarchopisov, uplatňovanie DPH na vstupe v správnom zdaňovacom období, vrátane dobropisov, kontrola základných väzieb evidencie DPH na zostatky účtov hlavnej knihy analytickej evidencie.
  Vypracovanie stanovísk k špecifickým daňovým otázkam klientov
    Podľa požiadaviek klienta poskytujeme poradenstvo k daňovému problému formou oficiálneho stanoviska daňového poradcu.
  Poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
    V súlade so zákonom o daniach z príjmov a medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia poskytujeme súčinnosť klientom pri určení povinnosti zdaňovať príjem v štáte, v ktorom je ten istý klient rezidentom a navrhneme metódu, ktorou sa dvojaké zdanenie vylúči.